การออกแบบCycloneดักฝุ่น

Cyclone ดักฝุ่น

Cycloneดักฝุ่นคืออะไร

Cycloneดักฝุ่น เป็นการกรองอีกวิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับการจำัดการฝุ่นที่มีปริมาณสูง มีความสามารถในการดักฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดมากกว่า 10ไมคอนขึ้นไปได้ดี หากออกแบบCyclone ได้ดีสามารถกำจัดฝุ่นได้ 85%ขึ้นไป

Cyclone เป็นเทคโนโลยีการดักฝุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการขจัดฝุ่นจากอากาศหรือก๊าซที่มีสารพิษในอุตสาหกรรม โดย Cyclone (ไซโคลนดักฝุ่น) จะทำงานโดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงซึ่งทำให้ฝุ่นถูกดูดซับและแยกออกจากอากาศหรือก๊าซที่ผ่านเข้ามาผ่านช่องของ Cyclone และเก็บฝุ่นไว้ (conical chamber) ที่อยู่ภายใน Cyclone นั้น

เครื่องกรองฝุ่นไซโคลน

วิธีการใช้งาน

การใช้งาน Cyclone ดักฝุ่น เริ่มต้นด้วยการกำหนดขนาดและการออกแบบ Cyclone ดักฝุ่น ให้เหมาะสมกับระบบการใช้งาน โดยจะต้องคำนึงถึงความเร็วของอากาศหรือก๊าซที่ไหลผ่าน ขนาดของอนุภาคที่ต้องการดัก และความเข้มของแรงโน้มถ่วง แต่ละระบบการใช้งานมีการตั้งค่า Cyclone ดักฝุ่น ต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ Cyclone ดักฝุ่น มีความประสิทธิภาพในการดักฝุ่นและอนุภาคต่าง ๆ

ประโยชน์ของการใช้ Cyclone ดักฝุ่น คือ ช่วยลดฝุ่นและอนุภาคต่าง ๆ ในอากาศหรือก๊าซที่มีการไหลผ่าน ทำให้อากาศหรือก๊าซที่ไหลผ่านเป็นอากาศหรือก๊าซที่สะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน นอกจาก

การออกแบบ Cyclone

อ้างอิงใช้สูตรของ Stairmand ในการคำนวณหาขนาดของ Cyclone ดักฝุ่นที่เหมาะสมกับท่อ ดังนี้

𝐷𝑐 = (𝑉^2 × 𝐾)/(𝑔 × Δ𝑃)

โดยที่ 𝐷𝑐 = ขนาดของ Cyclone ดักฝุ่น (หน่วยเป็นเมตร) 𝑉 = ความเร็วของลม (หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที) 𝐾 = ตัวคูณ (ปกติใช้ค่า 15) 𝑔 = ค่าความเร่งโน้มถ่วงของแรงโลหะ (9.81 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง) Δ𝑃 = ค่า pressure drop ที่ต้องการ (หน่วยเป็นพาสกาล)

ในที่นี้เราต้องการหาขนาดของ Cyclone ดักฝุ่นที่เหมาะสมกับท่อขนาด 450 มม. โดยมีค่าความเร็วของลมที่ 14 เมตรต่อวินาที และต้องการ pressure drop ไม่เกิน 500 พาสกาล

ดังนั้น เราจะนำข้อมูลที่มีมาแทนค่าในสูตร

𝐷𝑐 = (14^2 × 15)/(9.81 × 500) = 0.606 เมตร

ดังนั้น ขนาดของ Cyclone ดักฝุ่นที่เหมาะสมกับท่อขนาด 450 มม. โดยมีค่าความเร็วของลมที่ 14 เมตรต่อวินาที และต้องการ pressure drop ไม่เกิน 500 พาสกาล คือ 0.606 เมตร (หรือประมาณ 60.6 ซม.)

ประโยชน์ของการใช้ Cyclone ดักฝุ่น

ตามข้อมูลเบื้องต้น การเลือกใช้ Cyclone ดักฝุ่นมีประโยชน์สำหรับกรณีมีฝุ่นจำนวนมาก

นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว การใช้ Cyclone ดักฝุ่นยังมีประโยชน์ในด้านการป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย โดย Cyclone ดักฝุ่นช่วยลดการปล่อยฝุ่นละอองและสารพิษลงสู่อากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางเดินหายใจและภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่ไม่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย โดย Cyclone ดักฝุ่นช่วยแยกสิ่งปนเปื้อนและวัสดุอันตรายจากน้ำเสีย ทำให้การบำบัดน้ำเสียมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ Cyclone ดักฝุ่นในการแยกสารอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการลดความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ข้อเสียที่ควรพิจารณา

 1. ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง: Cyclone มีขนาดใหญ่กว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองฝุ่นอื่น ๆ เช่นกรองถุงผ้า ดังนั้น การติดตั้ง Cyclone อาจต้องใช้พื้นที่มากกว่าและเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความกว้างกว้างพอ

 2. มีค่าใช้จ่ายสูง: Cyclone มีราคาสูงกว่าอุปกรณ์กรองฝุ่นอื่น ๆ เช่นกรองถุงผ้า โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่

 3. มีความสามารถในการต้านทานความดันต่ำ: Cyclone มีความสามารถในการต้านทานความดันต่ำน้อยกว่ากรองถุงผ้า ดังนั้น อาจไม่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความดันสูง

 4. อาจไม่เหมาะสมกับบางแหล่งงาน: Cyclone มักถูกออกแบบมาใช้งานกับการดักฝุ่นจากแหล่งกำเนิดที่มีการไหลของอากาศเป็นระบบ แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการดักฝุ่นจากแหล่งกำเนิดที่มีการไหลของของเหลวเช่นน้ำหรือน้ำมัน

 5. อาจทำให้เกิดสารพิษ: ในบางกรณี Cyclone อาจไม่สามารถดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กหรือมีความเข้มข้นสูงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดสารพิษหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้

การใช้งานCycloneร่วมกับ Dust collector

การใช้ Cyclone ร่วมกับ Dust Collector นั้นสามารถทำได้ และช่วยแก้ปัญหา ในส่วนฝุ่นที่มีปริมาณมาก และมีทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียดในคราวเดียวกัน เช่นฝุ่นที่เกิดจากการขัดโลหะ สเตนเลส ฝุ่นจากการขัดผ้าเบรค  และฝุ่นในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 1. การดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็ก: Cyclone มีความสามารถในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ถูกต้องมากกว่า Dust Collector เพราะมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศเพื่อเพิ่มพลังในการดูดฝุ่นขึ้นมาและทำให้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กถูกดักจับได้เป็นอย่างดี

 2. ลดการใช้งานของ Dust Collector: การใช้ Cyclone ร่วมกับ Dust Collector จะช่วยลดการใช้งานของ Dust Collector เนื่องจาก Cyclone สามารถดักจับฝุ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้ Dust Collector ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

 3. ลดการใช้งานและค่าใช้จ่าย: การใช้ Cyclone ร่วมกับ Dust Collector จะช่วยลดการใช้งานและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ลดการใช้งานและการซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการดูดฝุ่น เพราะฝุ่นที่มีขนาดใหญ่จะถูกดักจับโดย Cyclone และฝุ่นที่เหลือก็จะถูกดักจับโดย Dust Collector ที่ใช้งานน้อยลง

 4. ลดการสะสมของฝุ่น: การใช้ Cyclone ร่วมกับ Dust Collector จะช่วยลดการสะสมของฝุ่น ทำให้ลดความเสียหายและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

 5. การดูดฝุ่นที่มีปริมาณมาก: การใช้ Cyclone ร่วมกับ Dust Collector นั้นสามารถดูดฝุ่นที่มีปริมาณมากได้

 • โดยสรุป การใช้ Cyclone ดักฝุ่นนั้น ควรพิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมกับงานที่ต้องการและเลือกใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในการดักฝุ่นและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด